بارگذاری ...

احراز هویت اثر انگشت

امنیتی

عنوان

پلیس می خواهد جنایتکار را ازروی تصویر اثر انگشت آنها که در صحنه جرم باقی مانده است. شناسایی کند.

تعدادی تصویر اثر انگشت در صحنه جرم بحای مانده.

و تعدادی هم اثر انگشت در پایگاه داده پلیس وجود دارد. باید تصاویر صحنه جرم را با تصاویر پایگاه داده تطبیق دهیم. تصاویر صحنه جرم خیلی تصاویر چالش برانگیز و ناقصی هستند.

بالا