بارگذاری ...

تشخیص عیب در تصاویر پنیرهای توفو

ما برای این پروژه چه کار کردیم؟

در این پروژه با استفاده از روش هوش مصنوعی سگمنتیشن عیب های موجود در سطح پنیر تشخیص داده می شود. این پروژه به صورتی طراحی و پیاده سازی شده است که میتوان برای انواع عیب هایی که قرار است تشخیص داده شوند شرطی برای مساحت و یا طول آن ها تعیین کرد و عیب ها با توجه به نتیجه آن شرط به دو دسته ی قابل چشم پوشی و غیر قابل چشم پوشی تقسیم شوند.
بالا