بارگذاری ...

تشخیص عیب در مته دریل

ما برای این پروژه چی کار کردیم ؟

در تمامی صنایع کارخانه ای که تولید یا تعمیر قطعات در آنها برقرار است ، دریل یکی از ابزار صنعتی لازم است. مته دریل بسیار آسیب پذیر است و آسیب دیدن آن باعث صرف هزینه ، وقت می شود و در برخی موارد حتی مب تواند برای خود اپراتور دستگاه خطر آفرین باشد. رسانا برای این مورد پیشنهادی دارد
بالا