بارگذاری ...

تولید نقصان

کنترل کیفیت

عنوان

یک گروه تولید محتوا به نرم افزاری برای ایجاد نقص در اشیاء ورودی برای تولید تصاویر برای کار خود نیاز دارد. چند نمونه از تصاویر موجود است.

بالا