بارگذاری ...

ردیابی دست

نظارت و ایمنی

درباره

با استفاده از پردازش تصویر میتوان خطرات استفاده از دستگاه پرس در کارخانه ها را کاهش داد.
با دنبال کردن و ردیابی و شناسایی دست در محدود خطر . اجازه انجام عمل پرس با وجود صدور دستور پرس انجام شود یا خیر.

بالا